ul. Sycowska 46 60-003 Poznań

OGÓLNE WARUNKI PROMOCJI

Ogólne warunki promocji organizowanych w Oddziałach ElektRa Sp. z o.o. S.k.

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNIE I DEFINICJE

1. Regulamin – Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulamin”) określa ogólne warunki i zasady udziału w akcjach promocyjnych w punktach stacjonarnych ElektRa Sp. z o.o. S.k., zwanych dalej Promocją.

2. Organizator – Organizatorem Promocji jest Elektra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-003), przy ul. Sycowskiej 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000395459, posiadająca NIP 777-322-05-17, REGON 301937923, reprezentowana przez komplementariusza Elektra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Organizator jest równocześnie Dystrybutorem artykułów elektrotechnicznych dostarczanych przez Dostawcę/Producenta.

3. Dostawca/Producent – podmiot, w którego imieniu Organizator przeprowadza akcję promocyjną.

4. Czas trwania promocji – promocja trwa do odwołania lub do wyczerpania puli nagród w promocji (w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze).

5. Uczestnik – Promocja jest skierowana do Klientów Indywidualnych (Uczestnik) tj. konsument w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst pierwotny: Dz. U. 1964 r. Nr 16 poz. 93) (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121), jak i Instalatorów (Uczestnik) tj. przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 672 z późn.zm.) (tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną -wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej), dokonujący zakupu Produktów w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą nabywający produkty objęte Promocją na warunkach określonych w Regulaminie w punktach sprzedaży ElektRa Sp. z o.o. Sp.k..

6. Uczestnikami Promocji nie mogą być Organizator, przedstawiciele Organizatora ani przedstawiciele Dostawcy/Producenta.

7. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§2. PRODUKTY OBJĘTE PROMOCJĄ

1. Promocja dotyczy wybranych produktów oznaczonych na plakatach promocyjnych, ramkach elektronicznych oraz na stronie www.elektra.poznan.pl.

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. Szczegółowe zasady danej Promocji są opisane w punktach sprzedażowych na plakatach promocyjnych i w ramkach elektronicznych oraz na stronie www.elektra.poznan.pl.

2. Promocja polega na możliwości otrzymania towaru promocyjnego – w związku z jednoczesnym zakupem towaru promowanego o wartości określonej w szczegółowych warunkach danej Promocji. Rodzaj oraz wartość towarów promocyjnych, które uczestnik Promocji jest zobowiązany jednorazowo zakupić w celu otrzymania towaru promocyjnego określone są w szczegółowych zasadach danej Promocji.

3. W trakcie trwania promocji Uczestnikowi przysługuje możliwość otrzymania jednego wybranego produktu. Dokonanie wielokrotności skumulowanego zakupu nie uprawnia do odbioru wielokrotności nagrody.

4. Sprzedaż promocyjna prowadzona jest w punktach stacjonarnych ElektRa Sp. z o.o. S.k..

5. Udział w promocji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do promocji powinien zapoznać się z treścią regulaminu. Uczestnik, przystępując do promocji, oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w promocji.

6. Nagrody zostaną przekazane osobiście przez Organizatora lub będą do odebrania w siedzibie firmy: Centrali lub Oddziale.

7. Nagrodzeni Uczestnicy nie są uprawnieni do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w środkach pieniężnych, towarze lub usłudze.

8. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie.

9. Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego może spowodować wykluczenie danego Uczestnika z promocji z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród.

10. W przypadku wyczerpania puli Nagród, o jej przyznaniu Uczestnikowi będzie decydowała kolejności spełnienia przez Uczestnika warunku promocji, co zostanie odnotowane w systemie sprzedażowym Dystrybutora.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wyczerpanie puli nagród w promocji.

12. Do zakupu towaru promocyjnego znajdują zastosowanie wszystkie zasady sprzedaży określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży ElektRa Sp. z o.o. S.k.

§5. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora w czasie trwania Promocji w terminie do 7 dni od zakończenia Promocji, z dopiskiem ”Reklamacja – nazwa promocji lub producenta, którego produkty były objęte promocją”. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji na adres Organizatora. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika (i nr NIP, jeśli zakup nie konsumencki), adres do korespondencji, adres mailowy, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Promocji przysługuje jedynie Uczestnikom.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik, o decyzji Organizatora, zostanie powiadomiony drogą mailową w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona pod adresem biura Organizatora Elektra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-003), przy ul. Sycowskiej 46.

2. Wszelkie informacje o Promocji będą dodatkowo udzielane Uczestnikom pod numerem telefonu: 508 839 228 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

3. Przez przystąpienie do Promocji Uczestnik akceptuje w całości i bez zastrzeżeń jego zasady, zawarte w niniejszym regulaminie.

4. Promocja nie jest grą losową, w tym nie jest loterią fantową, loterią promocyjną, ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku, w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540.).

Siedziba firmy

ElektRa sp. z o.o. sp.k.
ul. Sycowska 46
60-003 Poznań
NIP: 777-322-05-17

Zadzwoń do nas

Mobilny: +48 508 839 228
Stacjonarny: +48 (61) 867 89 67

Godziny pracy