ul. Sycowska 46 60-003 Poznań

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Poznań, 1 Sierpnia 2021 r.

 

§ 1.

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej „Warunkami” albo „OWS”, stanowią integralną część Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy ElektRa Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, zwanym dalej „Sprzedawcą”, a Przedsiębiorcą lub Konsumentem zwanym dalej „Kupującym”, z którym Sprzedawca zawiera umowę sprzedaży.
 2. Przedsiębiorcą jest taki Kupujący, który zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży bezpośrednio w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową i nie jest Konsumentem w rozumieniu ust. 3.
 3. Konsumentem jest taki Kupujący, który jako osoba fizyczna zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego) a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w brzmieniu art. 38a ustawy o prawach konsumenta).
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie przez Kupującego stosownego zamówienia.
 5. Zamówienie złożone przez Kupującego oznacza akceptację niniejszych Warunków.
 6. W przypadku zamówienia składanego drogą elektroniczną lub telefoniczną poprzez kontakt z przedstawicielem lub działem handlowym przez Kupującego niebędącego Konsumentem zamówienie powinno zawierać szczegółową specyfikację zamawianych wyrobów, ich ilość oraz sugerowany termin i dokładne miejsce dostawy, wraz ze wskazaniem osoby upoważnionej do odbioru dostarczanych towarów.
 7. Niedopuszczalne jest wprowadzenie przez Kupującego jakichkolwiek zmian do niniejszych Warunków na składanym zamówieniu.
 8. Warunki mają zastosowanie we wszystkich kontaktach handlowych z Kupującym, poza tymi dokonywanymi poprzez Sklep internetowy ( www.twojaelektra.pl ), nawet wtedy, gdy umowa wyraźnie się do nich nie odwołuje, chyba że odmienne ustalenia zostały uzgodnione przez Sprzedawcę i Kupującego pisemnie, w sposób szczególny dla określonej umowy lub obsługi realizacji określonego kontraktu. W takim wypadku odmienne postanowienia szczególne mają pierwszeństwo wobec niniejszych Warunków, zaś postanowienia Warunków stosuje się w takim zakresie, w jakim nie są sprzeczne z postanowieniami szczególnymi umowy.
 9. Sprzedawca zastrzega, że nie zawiera umów sprzedaży z Kupującymi będącymi Konsumentami drogą telefoniczną lub elektroniczną poprzez kontakt z przedstawicielem lub działem handlowym. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą poprzez Sklep internetowy (www.twojaelektra.pl ) lub w punktach stacjonarnych.

§ 2.

Składanie zamówień przez Kupującego niebędącego Konsumentem – Oferta, zamówienie, potwierdzenie, upoważnienie

 1. Oferta Sprzedawcy nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie jest wiążąca.
 2. Zamówienie składane w formie elektronicznej przez Przedsiębiorcę musi zawierać imię i nazwisko oraz pierwszą i dwie ostatnie cyfry nr PESEL osoby upoważnionej do odbioru zamówionych towarów. Jeżeli Przedsiębiorca nie wskaże osoby upoważnionej do odbioru zamówionych towarów, a dostawa nie jest realizowana w inne miejsce niż siedziba Przedsiębiorcy, Sprzedawca może odmówić realizacji złożonego zamówienia chyba, że Przedsiębiorca złożył Sprzedawcy stałe upoważnienie do odbioru zamawianych towarów. Zamówienie Przedsiębiorcy wymaga potwierdzenia przez Sprzedawcę.
 3. Przedsiębiorca posiadając umocowanie prawne do składania oświadczeń woli, oświadcza, że wszystkie zamówienia oraz upoważnienia osób do odbioru towaru złożone zgodnie z warunkami określonymi w zdaniu poprzednim uznaje za działania własne i przyjmuje za nie pełną odpowiedzialność, tym samym ureguluje wszystkie należności wobec Sprzedawcy, wynikające ze złożonych upoważnień oraz realizacji zamówień.
 4. Umowa jest zawarta w chwili, gdy Przedsiębiorca otrzyma Potwierdzenie Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 5. Potwierdzenie zamówienia następuje w takiej samej formie jak zostało złożone zamówienie, poprzez e-mail.
 5. Jeśli Przedsiębiorca ma jakiekolwiek zastrzeżenia do treści Potwierdzenia Zamówienia, winien w ciągu jednego dnia roboczego zawiadomić o tym Sprzedawcę. Natomiast jeżeli dostawa ma być realizowana w terminie krótszym niż 12 godzin, powyższy termin do złożenia zastrzeżeń przez Przedsiębiorcę wynosi 2h (dwie godziny). Niedotrzymanie tego warunku oznacza, że Umowa została zawarta zgodnie z Potwierdzonym Zamówieniem.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Przedsiębiorcę w treści Zamówienia.

§ 3.

Składanie zamówień przez Kupującego niebędącego Konsumentem – Terminy dostaw, dostawy, ceny.

 1. Dokumentami dostawy są: list przewozowy, CMR, dokument WZ, faktura VAT, paragon.
 2. Terminy dostaw zamówionych produktów wynikają z Potwierdzenia Zamówienia. Dalsze zmiany dyspozycji Przedsiębiorcy dotyczące instrukcji transportowych, opakowania itp., mogą powodować zwłokę w dostawie stosowną do zadysponowanych zmian oraz obciążenie Przedsiębiorcy dodatkowymi kosztami. To samo obowiązuje, jeśli jakiekolwiek szczegóły Umowy lub wykonania muszą być wyjaśniane lub uzgadniane, lub gdy Przedsiębiorca jest w zwłoce w dostarczeniu Sprzedawcy: specyfikacji, wzorców, próbek, rysunków, świadectw itp., niezbędnych do wykonania Umowy.
 3. Dostawy częściowe są dozwolone, o ile w Umowie nie zastrzeżono inaczej.
 4. Jeśli towar nie został dostarczony Przedsiębiorcy w ciągu 3 dni po awizowaniu wysyłki przez Sprzedawcę, Przedsiębiorca zobowiązany jest powiadomić o tym Sprzedawcę w ciągu 3 dni roboczych, pod rygorem utraty praw do dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania przez Sprzedawcę umowy dostawy.
 5. Z chwilą wydania towaru osobie upoważnionej przez Przedsiębiorcę do jego odbioru, na Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
 6. Jeśli wystąpią okoliczności pozostające poza kontrolą Sprzedawcy i Przedsiębiorcy, w szczególności takie jak zakłócenia w produkcji lub transporcie towarów spowodowane przez strajki, lokauty, awarie fabryki lub urządzeń powodujące brak dostępności zamówionych towarów, zagrożenie lokalne lub narodowe, międzynarodowe spory handlowe, zastosowanie się do żądań władz lokalnych lub narodowych, dostawa może być odpowiednio opóźniona lub zatrzymana, za powiadomieniem i do czasu przywrócenia normalnych warunków.
 7. Ceny w wysokości ustalonej w Potwierdzeniu Zamówienia albo w wyniku uprzednich ustaleń, są rozumiane jako ceny netto.
 8. Koszt transportu jest każdorazowo podany na Potwierdzeniu Zamówienia. Cena nie obejmuje: opłat celnych, ubezpieczenia zawartego na żądanie Przedsiębiorcy, podatku VAT – jeżeli nie jest wyszczególniony na potwierdzeniu zamówienia.
 9. Jeżeli w terminie dostawy na miejscu dostawy wskazanym przez Przedsiębiorcę nie będzie osoby upoważnionej do odbioru zamówionego towaru, zamówiony towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy, a Przedsiębiorca zostanie obciążony koszami transportu poniesionymi przez Sprzedawcę. Po zapłaceniu powyższych kosztów transportu Przedsiębiorca może na własny koszt odebrać zamówiony towar z miejsca wskazanego przez Sprzedawcę.
 10. Sprzedawca może udzielić kredytu kupieckiego Przedsiębiorcy.
 11. W ramach kredytu kupieckiego Sprzedawca odracza terminy płatności za kupione produkty. W takim przypadku Przedsiębiorca obowiązany jest do dokonania zapłaty w uzgodnionym indywidualnie ze Sprzedawcą terminie, co nie wstrzymuje procesu realizacji zamówienia.
 12. Sprzedawca, udzielając kredytu kupieckiego, ustala w oparciu o zdolności płatnicze Przedsiębiorcy indywidualny limit kredytowy, co oznacza, że łączna wartość wszystkich należności Przedsiębiorcy wobec Sprzedawcy wynikających z zawartych umów sprzedaży nie może przekroczyć ustalonej kwoty brutto i to bez względu na ich wymagalność.

§ 4.

Warunki płatności

 1. Faktury są płatne w terminie określonym na fakturze VAT przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze VAT lub paragonie.
 2. W przypadku określenia formy zapłaty gotówką, Kupujący zobowiązany jest zapłacić za dostarczony towar przed wydaniem towaru.
 3. Jeśli płatna jest więcej niż jedna faktura VAT, Sprzedawca jest upoważniony do określenia kolejności zaliczenia płatności, nawet przy odmiennych dyspozycjach Kupującego.
 4. Sprzedawca jest upoważniony do wstrzymania dostaw, jeśli Kupujący jest w zwłoce z płatnością.
 5. Faktury VAT, paragony są wymagalne i płatne w pełnej wymagalnej wysokości, po uwzględnieniu potrąceń wynikających z zaakceptowanych przez Sprzedawcę faktur VAT-korekta. Niedopuszczalne jest dokonywanie potrąceń z kwoty faktury tytułem innych roszczeń niż wskazane w zdaniu poprzednim.

§ 5.

Rękojmia (Kupujący będący Konsumentem)

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi produkt bez wad.
 3. Oświadczenie o skorzystaniu z rękojmi może zostać złożone przez Konsumenta na przykład:
  1. pisemnie na adres: ul. Sycowska 46, 60-003 Poznań;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@elektra.poznan.pl.
 4. Zaleca się podanie przez Konsumenta w opisie: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego oświadczenie. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność złożonego oświadczenia.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do oświadczenia o skorzystaniu z rękojmi Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Konsument, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 6. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy produkt na adres: ul. Sycowska 46, 60-003 Poznań. Koszt dostarczenia produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje.
 7. Produkty oferowane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta produktu.
 8. Informacja o warunkach gwarancyjnych zostaje przekazana Konsumentowi wraz z produktem.

§ 6.

Rękojmia (Kupujący niebędący Konsumentem)

 1. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.
 2. Produkty oferowane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta produktu.
 3. Informacja o warunkach gwarancyjnych zostaje przekazana Przedsiębiorcy wraz z produktem.
 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanego towaru. Jeśli ilość nie jest zgodna z listami przewozowymi, dokumentami WZ, faktura VAT lub ze specyfikacjami – zwanymi dalej „Dokumentami Dostawy”, Przedsiębiorca odpowiednią adnotację musi nanieść na dokument dostawy.

§ 7.

Informacje o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (Dz.U.2009.79 z późn. zm.) Sprzedawca jest obowiązany do przyjęcia zużytych baterii oraz zużytych akumulatorów od Kupującego będącego użytkownikiem końcowym.
 2. Sprzedawca jako dystrybutor sprzętu w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm.) informuje, co następuje:
 • zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oznakowanego symbolem selektywnego zbierania) łącznie z innymi odpadami. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do        przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbieraniu zużytego sprzętu.
 • Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w swoich punktach sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
 • Sprzedawca, dostarczając Kupującemu sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego          samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Chęć przekazania Sprzedawcy zużytego sprzętu w wyżej wymienionym przypadku należy zgłosić w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@elektra.poznan.pl
 • Zużyty sprzęt przekazywany Sprzedawcy powinien być kompletny i odpowiednio przygotowany do wysyłki, w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, jeśli z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza on zagrożenie dla zdrowia lub życia Sprzedawcy bądź osób upoważnionych do przyjęcia zużytego sprzętu.
 • Informacje o przykładowych punktach zbierania zużytego sprzętu na terenie całego kraju dostępne są po skorzystaniu z wyszukiwarki znajdującej się w rejestrze podmiotów – BDO pod adresem internetowym: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/

§ 8.

Dane osobowe

Wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako “RODO”) podajemy co następuje:

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Kupującego jest Sprzedawca tj. spółka Elektra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sycowskiej 46, (60-003) Poznań, o KRS 0000395459, REGON 301937923. Adres e-mail do kontaktu: rodo@elektra.poznan.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO wyłącznie w celu, w jakim zostały nam przesłane (np. w celu realizacji umowy, przygotowania oferty, złożenia zamówienia itp. – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b RODO), w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. realizacja obowiązku wynikającego z przepisów prawa podatkowego, dochodzenie i obrona przed roszczeniami – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c RODO) i innych uzasadnionych interesów Administratora (tj. marketing produktów znajdujących się w ofercie Administratora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f RODO), przez okres niezbędny do realizacji celu, jak i okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją celu, w jakim zostały nam przekazane. Dane Kupującego również mogą być przetwarzane za jego zgodą wyrażoną zgodnie z art. art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak ich brak może uniemożliwić realizację celu, w jakim zostały nam przekazane.
 4. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych  narusza obowiązujące przepisy.
 6. Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, tj. agencjom marketingowym, biurom rachunkowym, dostawcom usług logistycznych, płatniczych i IT, podwykonawcom naszych usług, którzy przetwarzać będą Państwa dane osobowe na zlecenie Administratora i wyłączanie zgodnie z jego zaleceniami we wskazanym celu i zakresie [powierzenie danych osobowych do przetwarzania na podstawie art. 28 ust. 3 RODO].
 7. Podane przez Kupującego dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

§ 9.

Właściwość sądu

Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, w szczególności spory o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą poddawane pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu w Poznaniu.

§ 10.

Postanowienia końcowe

 1. Zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia publikacji.
 2. Każda nowa wersja OWS jest oznaczona odpowiednią datą i informacja o obowiązywaniu OWS dla danej umowy umieszczana jest na dokumencie sprzedaży/dokumencie WZ.
 3. Za dzień publikacji uważa się zamieszczenie nowych OWS na stronie internetowej Sprzedawcy, tj. www.elektra.poznan.pl lub wywieszenia treści OWS w lokalach handlowych
 4. Niniejszy OWS opublikowano w dniu 1 Sierpnia 2021 roku.

Poznań, 5 grudnia 2019 r.

§ 1.

1. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej Warunkami albo OWS, stanowią integralną część Umowy sprzedaży/dostawy zawartej pomiędzy ElektRa Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, zwanym dalej „Sprzedawcą”, a przedsiębiorca zwanym dalej „Kupującym”, z którym Sprzedawca zawiera umowę sprzedaży.
2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży/dostawy jest złożenie przez Kupującego stosownego Zamówienia, zawierającego szczegółową specyfikację zamawianych wyrobów, ich ilość oraz sugerowany termin i dokładne miejsce dostawy, wraz ze wskazaniem osoby upoważnionej do odbioru dostarczanych towarów.
3. Złożone zamówienie przez Kupującego oznacza akceptację niniejszych Warunków.
4. Niedopuszczalne jest wprowadzenie przez Kupującego jakichkolwiek zmian do niniejszych Warunków na składanym zamówieniu.
5. Warunki mają zastosowanie we wszystkich kontaktach handlowych z Kupującym, nawet wtedy, gdy Umowa wyraźnie się do nich nie odwołuje, chyba że odmienne ustalenia zostały uzgodnione przez Sprzedawcę i Kupującego pisemnie, w sposób szczególny dla określonej umowy lub obsługi realizacji określonego kontraktu. W takim wypadku odmienne postanowienia szczególne mają pierwszeństwo wobec niniejszych Warunków, zaś postanowienia Warunków stosuje się w takim zakresie, w jakim nie są sprzeczne z postanowieniami szczególnymi umowy.

§ 2.

Oferta, zamówienie, potwierdzenie, upoważnienie.
1. Oferta Sprzedawcy nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie jest wiążąca.
2. Zamówienie Kupującego musi zawierać imię i nazwisko oraz pierwszą cyfrę nr PESEL oraz dwie ostatnie osoby upoważnionej do odbioru zamówionych towarów. Jeżeli Kupujący nie wskaże osoby upoważnionej do odbioru zamówionych towarów, a dostawa nie jest realizowana w inne miejsce niż siedziba Kupującego, Sprzedawca może odmówić realizacji złożonego zamówienia chyba, że Kupujący złożył Sprzedawcy stałe upoważnienie do odbioru zamawianych towarów. Zamówienie Kupującego wymaga potwierdzenia przez Sprzedawcę.
3. Kupujący oświadcza, że posiadając umocowanie prawne do składania oświadczeń woli, oświadcza, że wszystkie zamówienia oraz upoważnienia osób do odbioru towaru złożone zgodnie z warunkami określonymi w zdaniu poprzednim uznaje za działania własne i przyjmuje za nie pełną odpowiedzialność, tym samym ureguluje wszystkie należności wobec Sprzedawcy, wynikające ze złożonych upoważnień oraz realizacji zamówień.
4. Umowa jest zawarta w chwili, gdy Kupujący otrzyma Potwierdzenie Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 5. Potwierdzenie zamówienia następuje w takiej samej formie jak zostało złożone zamówienie albo poprzez e-mail.
5. Jeśli Kupujący ma jakiekolwiek zastrzeżenia do treści Potwierdzenia Zamówienia, winien w ciągu jednego dnia roboczego zawiadomić o tym pisemnie Sprzedawcę. Natomiast jeżeli dostawa ma być realizowana w terminie krótszym niż 12 godzin, powyższy termin do złożenia zastrzeżeń przez Kupującego wynosi 2h (dwie godziny). Niedotrzymanie tego warunku oznacza, że Umowa została zawarta zgodnie z Potwierdzonym Zamówieniem.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w treści Zamówienia.

§ 3.

Terminy dostaw, dostawy.
1. Dokumentami dostawy są: list przewozowy, CRM, dokument WZ, faktura VAT, paragon.
2. Terminy dostaw zamówionych wyrobów wynikają z Potwierdzenia Zamówienia. Dalsze zmiany dyspozycji Kupującego dotyczące instrukcji transportowych, opakowania itp., mogą powodować zwłokę w dostawie stosowną do zadysponowanych zmian oraz obciążenie Kupującego dodatkowymi kosztami. To samo obowiązuje, jeśli jakiekolwiek szczegóły Umowy lub wykonania muszą być wyjaśniane lub uzgadniane, lub gdy Kupujący jest w zwłoce w dostarczeniu Sprzedawcy: specyfikacji, wzorców, próbek, rysunków, świadectw itp., niezbędnych do wykonania Umowy.
3. Dostawy częściowe są dozwolone, o ile w Umowie nie zastrzeżono inaczej.
4. Jeśli towar nie został dostarczony Kupującemu w ciągu 3 dni po awizowaniu wysyłki przez Sprzedawcę, Kupujący zobowiązany jest powiadomić o tym Sprzedawcę w ciągu 3 dni roboczych, pod rygorem utraty praw do dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania przez Sprzedawcę umowy dostawy.

§ 4.

Siła wyższa
Jeśli wystąpią okoliczności pozostające poza kontrolą Sprzedawcy i Kupującego, w szczególności takie jak zakłócenia w produkcji lub transporcie towarów spowodowane przez strajki, lokauty, awarie fabryki lub urządzeń powodujące brak dostępności zamówionych towarów, zagrożenie lokalne lub narodowe, międzynarodowe spory handlowe, zastosowanie się do żądań władz lokalnych lub narodowych, dostawa może być odpowiednio opóźniona lub zatrzymana, za powiadomieniem i do czasu przywrócenia normalnych warunków.

§ 5.

Przejście ryzyka
Z chwilą wydania towaru osobie upoważnionej przez Kupującego do jego odbioru, na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

§ 6.

Ceny
1. Ceny w wysokości ustalonej w Potwierdzeniu Zamówienia albo w wyniku uprzednich ustaleń, są rozumiane jako ceny netto.
2. Koszt transportu jest każdorazowo podany na Potwierdzeniu Zamówienia. Cena nie obejmuje: opłat celnych, ubezpieczenia zawartego na żądanie Kupującego, podatku VAT – jeżeli nie jest wyszczególniony na potwierdzeniu zamówienia.
3. Jeżeli w terminie dostawy na miejscu dostawy wskazanym przez Kupującego nie będzie osoby upoważnionej do odbioru zamówionego towaru, zamówiony towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy, a Kupujący zostanie obciążony koszami transportu poniesionymi przez Sprzedawcę. Po zapłaceniu powyższych kosztów transportu Kupujący może na własny koszt odebrać zamówiony towar z miejsca wskazanego przez Sprzedawcę.

§ 7.

Warunki płatności
1. Faktury są płatne w terminie określonym na fakturze VAT przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze VAT lub paragonie. W przypadku określenia formy zapłaty gotówką, Kupujący zobowiązany jest zapłacić za dostarczony towar przed wydaniem towaru.
2. Jeśli płatna jest więcej niż jedna faktura VAT, Sprzedawca jest upoważniony do określenia kolejności zaliczenia płatności, nawet przy odmiennych dyspozycjach Kupującego.
3. Sprzedawca jest upoważniony do wstrzymania dostaw, jeśli Kupujący jest w zwłoce z płatnością.
4. Faktury VAT, paragony są wymagalne i płatne w pełnej wymagalnej wysokości, po uwzględnieniu potrąceń wynikających z zaakceptowanych przez Sprzedawcę faktur VAT-korekta. Niedopuszczalne jest dokonywanie potrąceń z kwoty faktury tytułem innych roszczeń niż wskazane w zdaniu poprzednim.
5. Jeżeli Sprzedawca udzielił Kupującemu rabatu, to przyjmuje się, iż rabat został udzielony wyłącznie pod warunkiem terminowej zapłaty należności za fakturę objętą rabatem.
6. W przypadku niedokonania zapłaty całej wymagalnej kwoty w terminie 30 dni od wyznaczonego na fakturze VAT terminu płatności, Sprzedawca dokona korekty cen sprzedaży o udzielony rabat i wystawi fakturę VAT korygującą, na co Kupujący wyraża zgodę.

§ 8.

Reklamacje
1. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanego towaru. Jeśli towar jest niewłaściwy lub ilość nie jest zgodna z listami przewozowymi, dokumentami WZ, faktura VAT lub ze specyfikacjami – zwanymi dalej „Dokumentami Dostawy”, Kupujący odpowiednią adnotację musi nanieść na dokument dostawy.
2. Każde widoczne uszkodzenia lub wady zewnętrzne, które mogą być łatwo rozpoznane, tzn. w sposób niewymagający dodatkowych testów lub pomiarów – tj. uszkodzenia towaru powiązane z uszkodzeniem opakowania, zalanie towaru – muszą być zgłoszone pisemnie Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania towaru. Jeśli Kupujący nie dopełnił powyższego obowiązku, dostawa będzie uważana za przyjętą bez zastrzeżeń, co do tych wad. Wszystkie zgłoszone reklamacje nie spełniające powyższych zastrzeżeń, będą realizowane i następnie uwzględnione pod warunkiem uznania reklamacji przez producenta, głównego dystrybutora.
3. Zgłoszenie wad fizycznych tkwiących w strukturze towaru odbywa się na zasadach kodeksu cywilnego.
4. Montaż lub dalsze przetwarzanie otrzymanego towaru bez wstępnego sprawdzenia jego jakości, wyklucza dalsze roszczenia.
5. Reklamowany towar winien być odesłany Sprzedawcy niezwłocznie. O ile nie uzgodniono inaczej, towar reklamowany, jeżeli reklamacja jest uznana przez Sprzedawcę, zostanie wymieniony na towar bez wad w ciągu 7 dni. Termin określony w zdaniu poprzednim może zostać wydłużony w sytuacji, gdy wymiana dotyczy towaru importowanego, bądź niedostępnego czasowo u producenta.

§ 9.

Rękojmia
1. Sprzedawca udziela 12 miesięcy rękojmi na dostarczony towar, liczonej od daty dostawy towaru, pod warunkiem, że towar jest używany i przechorowywany właściwie oraz w sposób zgodny z jego właściwościami technicznymi i przeznaczeniem.
2. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem stosowania towaru.
3. Jeżeli na towar dostarczony przez Sprzedawcę jest udzielana Gwarancja Producenta szczegółowe warunki gwarancji są określone w Karcie gwarancyjnej lub specyfikacji technicznej.

§ 10.

Dane osobowe
1. Wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako “RODO”) podajemy co następuje:.
2. Administratorem danych osobowych podanych przez Kupującego jest Sprzedawca tj. spółka Elektra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Sycowskiej 46, (60-003) Poznań, o KRS 0000395459, REGON 301937923. Adres e-mail do kontaktu: rodo@elektra.poznan.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO wyłącznie w celu, w jakim zostały nam przesłane (np. w celu realizacji umowy, przygotowania oferty, złożenia zamówienia itp. – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b RODO), w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. realizacja obowiązku wynikającego z przepisów prawa podatkowego, dochodzenie i obrona przed roszczeniami – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt c RODO) i innych uzasadnionych interesów Administratora (tj. marketing produktów znajdujących się w ofercie Administratora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f RODO), przez okres niezbędny do realizacji celu, jak i okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją celu, w jakim zostały nam przekazane. Dane Kupującego również mogą być przetwarzane za jego zgodą wyrażoną zgodnie z art. art. 6 ust. 1 pkt a RODO.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak ich brak może uniemożliwić realizację celu, w jakim zostały nam przekazane.
5. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Kupującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
7. Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, tj. agencjom marketingowym, biurom rachunkowym, dostawcom usług logistycznych i IT, podwykonawcom naszych usług, którzy przetwarzać będą Państwa dane osobowe na zlecenie Administratora i wyłączanie zgodnie z jego zaleceniami we wskazanym celu i zakresie [powierzenie danych osobowych do przetwarzania na podstawie art. 28 ust. 3 RODO].
8. Podane przez Kupującego dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

§ 11.

Właściwość sądu
Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, w szczególności spory o zawarcie umowy, ustalenie jej treści, o zmianę umowy oraz o ustalenie istnienia umowy, o jej wykonanie, rozwiązanie lub unieważnienie, a także o odszkodowanie z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą poddawane pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu w Poznaniu.

§ 12.

Zmiana OWS
1. Zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia publikacji.
2. Każda nowa wersja OWS jest oznaczona odpowiednią datą i informacja o obowiązywaniu OWS dla danej umowy umieszczana jest na dokumencie sprzedaży/dokumencie WZ.
3. Za dzień publikacji uważa się zamieszczenie nowych OWS na stronie internetowej Sprzedawcy, tj. www.elektra.poznan.pl lub wywieszenia treści OWS w lokalach handlowych Sprzedawcy.
4. Niniejszy OWS opublikowano w dniu 5 grudnia 2019 roku.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

obowiązują od dnia 25.05.2018

 

Ogólne Warunki Umów Dostawy

 

§ 1.

 1. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej Warunkami albo OWS, stanowią integralną część Umowy sprzedaży/dostawy zawartej pomiędzy ElektRa Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, zwanym dalej „Sprzedawcą”, a przedsiębiorca zwanym dalej „Kupującym”, z którym Sprzedawca zawiera umowę sprzedaży.
 2. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży/dostawy jest złożenie przez Kupującego stosownego Zamówienia, zawierającego szczegółową specyfikację zamawianych wyrobów, ich ilość oraz sugerowany termin i dokładne miejsce dostawy, wraz ze wskazaniem osoby upoważnionej do odbioru dostarczanych towarów.
 3. Złożone zamówienie przez Kupującego oznacza akceptację niniejszych Warunków.
 4. Niedopuszczalne jest wprowadzenie przez Kupującego jakichkolwiek zmian do niniejszych Warunków na składanym zamówieniu.
 5. Warunki mają zastosowanie we wszystkich kontaktach handlowych z Kupującym, nawet wtedy, gdy Umowa wyraźnie się do nich nie odwołuje, chyba że odmienne ustalenia zostały uzgodnione przez Sprzedawcę i Kupującego pisemnie, w sposób szczególny dla określonej umowy lub obsługi realizacji określonego kontraktu. W takim wypadku odmienne postanowienia szczególne mają pierwszeństwo wobec niniejszych Warunków, zaś postanowienia Warunków stosuje się w takim zakresie, w jakim nie są sprzeczne z postanowieniami szczególnymi umowy.

 

§ 2.

Oferta, zamówienie, potwierdzenie, upoważnienie.

 1. Oferta Sprzedawcy nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego i nie jest wiążąca.
 2. Zamówienie Kupującego musi zawierać imię i nazwisko oraz nr PESEL osoby upoważnionej do odbioru zamówionych towarów. Jeżeli Kupujący nie wskaże osoby upoważnionej do odbioru zamówionych towarów, a dostawa nie jest realizowana w inne miejsce niż siedziba Kupującego, Sprzedawcamoże odmówić realizacji złożonego zamówienia chyba, że Kupujący  złożył Sprzedawcy stałe upoważnienie do odbioru zamawianych towarów. Zamówienie Kupującego wymaga potwierdzenia przez Sprzedawcę.
 3. Kupujący oświadcza, że posiadając umocowanie prawne do składania oświadczeń woli, oświadcza, że wszystkie zamówienia oraz upoważnienia osób do odbioru towaru złożone zgodnie z warunkami określonymi w zdaniu poprzednim uznaje za działania własne i przyjmuje za nie pełną odpowiedzialność, tym samym ureguluje wszystkie należności wobec Sprzedawcy, wynikające ze złożonych upoważnień oraz realizacji zamówień.
 4. Umowa jest zawarta w chwili, gdy Kupujący otrzyma Potwierdzenie Zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 5. Potwierdzenie zamówienia następuje w takiej samej formie jak zostało złożone zamówienie albo poprzez e-mail.
 5. Jeśli Kupujący ma jakiekolwiek zastrzeżenia do treści Potwierdzenia Zamówienia, winien w ciągu jednego dnia roboczego zawiadomić o tym pisemnie Sprzedawcę. Natomiast jeżeli dostawa ma być realizowana w terminie krótszym niż 12 godzin, powyższy termin do złożenia zastrzeżeń przez Kupującego wynosi 2h (dwie godziny). Niedotrzymanie tego warunku oznacza, że Umowa została zawarta zgodnie z Potwierdzonym Zamówieniem.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w treści Zamówienia.

 

§ 3.

Terminy dostaw, dostawy.

 1. Dokumentami dostawy są: list przewozowy, CRM, dokument WZ, faktura VAT, paragon.
 2. Terminy dostaw zamówionych wyrobów wynikają z Potwierdzenia Zamówienia. Dalsze zmiany dyspozycji Kupującego dotyczące instrukcji transportowych, opakowania itp., mogą powodować zwłokę w dostawie stosowną do zadysponowanych zmian oraz obciążenie Kupującegododatkowymi kosztami. To samo obowiązuje, jeśli jakiekolwiek szczegóły Umowy lub wykonania muszą być wyjaśniane lub uzgadniane, lub gdy Kupujący jest w zwłoce w dostarczeniu Sprzedawcy: specyfikacji, wzorców, próbek, rysunków, świadectw itp., niezbędnych do wykonania Umowy.
 3. Dostawy częściowe są dozwolone, o ile w Umowie nie zastrzeżono inaczej.
 4. Jeśli towar nie został dostarczony Kupującemu w ciągu 3 dni po awizowaniu wysyłki przez Sprzedawcę, Kupujący zobowiązany jest powiadomić o tym Sprzedawcę w ciągu 3 dni roboczych, pod rygorem utraty praw do dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania przez Sprzedawcę umowy dostawy.

 

§ 4.

Siła wyższa

Jeśli wystąpią okoliczności pozostające poza kontrolą Sprzedawcy i Kupującego, w szczególności takie jak zakłócenia w produkcji lub transporcie towarów spowodowane przez strajki, lokauty, awarie fabryki lub urządzeń powodujące brak dostępności zamówionych towarów, zagrożenie lokalne lub narodowe, międzynarodowe spory handlowe, zastosowanie się do żądań władz lokalnych lub narodowych, dostawa może być odpowiednio opóźniona lub zatrzymana, za powiadomieniem i do czasu przywrócenia normalnych warunków.

 

§ 5.

Przejście ryzyka

Z chwilą wydania towaru osobie upoważnionej przez Kupującego do jego odbioru, na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

 

§ 6.

Ceny

 1. Ceny w wysokości ustalonej w Potwierdzeniu Zamówienia albo w wyniku uprzednich ustaleń, są rozumiane jako ceny netto.
 2. Koszt transportu jest każdorazowo podany na Potwierdzeniu Zamówienia. Cena nie obejmuje: opłat celnych, ubezpieczenia zawartego na żądanie Kupującego, podatku VAT – jeżeli nie jest wyszczególniony na potwierdzeniu zamówienia.
 3. Jeżeli w terminie dostawy na miejscu dostawy wskazanym przez Kupującego nie będzie osoby upoważnionej do odbioru zamówionego towaru, zamówiony towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy, a Kupujący zostanie obciążony koszami transportu poniesionymi przez Sprzedawcę. Po  zapłaceniu powyższych kosztów transportu Kupujący może na własny koszt odebrać zamówiony towar z miejsca wskazanego przez Sprzedawcę.

 

§ 7.

Warunki płatności

 1. Faktury są płatne w terminie określonym na fakturze VAT przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze VAT lub paragonie. W przypadku określenia formy zapłaty gotówką, Kupujący zobowiązany jest zapłacić za dostarczony towar przed wydaniem towaru.
 2. Jeśli płatna jest więcej niż jedna faktura VAT, Sprzedawca jest upoważniony do określenia kolejności zaliczenia płatności, nawet przy odmiennych dyspozycjach Kupującego.
 3. Sprzedawca jest upoważniony do wstrzymania dostaw, jeśli Kupujący jest w zwłoce z płatnością.
 4. Faktury VAT, paragony są wymagalne i płatne w pełnej wymagalnej wysokości, po uwzględnieniu potrąceń wynikających z zaakceptowanych przez Sprzedawcę faktur VAT-korekta. Niedopuszczalne jest dokonywanie potrąceń z kwoty faktury tytułem innych roszczeń niż wskazane w zdaniu poprzednim.
 5. Jeżeli Sprzedawca udzielił Kupującemu rabatu, to przyjmuje się, iż rabat został udzielony wyłącznie pod warunkiem terminowej zapłaty należności za fakturę objętą rabatem.
 6. W przypadku niedokonania zapłaty całej wymagalnej kwoty w terminie 30 dni od wyznaczonego na fakturze VAT terminu płatności, Sprzedawca dokona korekty cen sprzedaży o udzielony rabat i wystawi fakturę VAT korygującą, na co Kupujący wyraża zgodę.

 

 

§ 8.

Reklamacje

 1. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanego towaru. Jeśli towar jest niewłaściwy lub ilość nie jest zgodna z listami przewozowymi, dokumentami WZ, faktura VAT lub ze specyfikacjami – zwanymi dalej „Dokumentami Dostawy”Kupujący odpowiednią adnotację musi nanieść na dokument dostawy.
 2. Każde widoczne uszkodzenia lub wady zewnętrzne, które mogą być łatwo rozpoznane, tzn. w sposób niewymagający dodatkowych testów lub pomiarów – tj. uszkodzenia towaru powiązane z uszkodzeniem opakowania, zalanie towaru – muszą być zgłoszone pisemnie Sprzedawcy w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania towaru.  Jeśli Kupujący nie dopełnił powyższego obowiązku, dostawa będzie uważana za przyjętą bez zastrzeżeń, co do tych wad. Wszystkie zgłoszone reklamacje nie spełniające powyższych zastrzeżeń, będą realizowane i następnie uwzględnione pod warunkiem uznania reklamacji przez producenta, głównego dystrybutora.
 3. Zgłoszenie wad fizycznych tkwiących w strukturze towaru odbywa się na zasadach kodeksu cywilnego.
 4. Montaż lub dalsze przetwarzanie otrzymanego towaru bez wstępnego sprawdzenia jego jakości, wyklucza dalsze roszczenia.
 5. Reklamowany towar winien być odesłany Sprzedawcy niezwłocznie. O ile nie uzgodniono inaczej, towar reklamowany, jeżeli reklamacja jest uznana przez Sprzedawcę, zostanie wymieniony na towar bez wad w ciągu 14 dni. Termin określony w zdaniu poprzednim może zostać wydłużony w sytuacji, gdy wymiana dotyczy towaru importowanego, bądź niedostępnego czasowo u producenta.

 

§ 9.

Rękojmia

 1. Sprzedawca udziela 12 miesięcy rękojmi na dostarczony towar, liczonej od daty dostawy towaru, pod warunkiem, że towar jest używany i przechorowywany właściwie oraz w sposób zgodny z jego właściwościami technicznymi i przeznaczeniem.
 2. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem stosowania towaru.
 3. Jeżeli na towar dostarczony przez Sprzedawcę jest udzielana Gwarancja Producenta szczegółowe warunki gwarancji są określone w Karcie gwarancyjnej lub specyfikacji technicznej.

 

§ 10.

Dane osobowe

 1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji umowy, przez okres trwania współpracy oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako “RODO” obowiązujące od dnia 25 maja 2018 roku).
 2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych.
 3. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych  narusza obowiązujące przepisy.
 4. Podane dane osobowe będą być udostępniane innym odbiorcom, tj. agencjom marketingowym, dostawcom usług logistycznych, podwykonawcom usług Sprzedawcy, którzy przetwarzają dane osobowe Kupującego na zlecenie Sprzedawcy i wyłączanie zgodnie z jego zaleceniami we wskazanym celu i zakresie [powierzenie danych osobowych do przetwarzania na podstawie art. 28 ust. 3 RODO].
 5. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania

 

§ 11.

Zmiana OWS

 1. Zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji.
 2. Każda nowa wersja OWS jest oznaczona odpowiednim nr na dokumencie dostawy każdorazowo zamieszczona jest aktualna wersja OWS.
 3. Za dzień publikacji uważa się zamieszczenie nowych OWS na stronie internetowej Sprzedawcy, tj. www.elektra.poznan.pl oraz wywieszenia treści OWS w lokalach handlowych Sprzedawcy.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych na rzecz przedsiębiorców przez ElektRa® sp. z o.o. sp. k, zwana dalej „Sprzedawcą”.

2. Ogólne Warunki Sprzedaży, zwane dalej „OWS”, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży towarów zawieranych przez ElektRa® sp. z o.o. sp. k z innymi przedsiębiorcami.

3. Ogólne warunki sprzedaży mogą mieć również zastosowanie do umów zawieranych z konsumentami, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie zawierają uregulowań odmiennych (ustawa z dnia 27 lipca 2002r. z późniejszymi zmianami o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, zmiana Kodeksu Cywilnego – Dz.U. nr 141, poz. 1176, która weszła w życie 1 stycznia 2003r oraz Dyrektyw Rady Wspólnoty Europejskiej 85/374/EEC).

4. Przez Kupującego w rozumieniu niniejszych OWS rozumie się przedsiębiorcę a także konsumenta z zastrzeżeniem zasad omówionych w pkt. 3 niniejszego OWS.

5. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie firmy oraz w każdym oddziale handlowym Sprzedawcy. OWS jest dostępny na stronie internetowej https://www.elektra.poznan.pl/ dla wszystkich rodzaju transakcji handlowych ze Sprzedawcą.

6. OWS zostaje przyjęty, jako zaakceptowany przez Kupującego przy pierwszej realizacji zamówienia, w której obowiązują warunki sprzedaży wynikające z OWS, tj. z dniem 01.02.2016r. Pierwsza akceptacja zamówienia oznacza zaakceptowanie OWS również dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.

7. Niniejszy OWS jest kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Tym samym, strony wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych postanowień umownych ustnych i pisemnych. Wszelkie inne uregulowania (warunki ogólne, ustne ustalenia, itp.) stosowane przez Kupującego nie mają zastosowania.

8. Postanowienia zawarte w niniejszym OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej i zaakceptowane przez Sprzedawcę pod rygorem nieważności.

9. Jeżeli Kupujący złożył oświadczenie (wymagana forma pisemna) o nie akceptowaniu OWS, Sprzedawca wstrzymuje wydanie towaru do czasu otrzymania pisemnego oświadczenia o akceptacji OWS lub podpisaniu umowy sprzedaży na warunkach uzgodnionych przez strony.

10. Strony przyjmują następującą hierarchię ważności postanowień dokumentów: Umowa, OWS, zlecenie, dokumenty magazynowe.

11. Jeżeli obie strony stosują OWS, to obowiązują one w części, w jakiej dają się ze sobą pogodzić. W razie sprzeczności postanowień obydwu stron klauzule wzajemnie się wykluczające uważa się za niewiążące (art. 3854 k.c.).

II. OFERTA SPRZEDAWCY, CENY

1. Oferty Sprzedawcy dotyczą wyłącznie towarów i usług w niej wyraźnie wymienionych.

2. Termin związania ofertą określa treść oferty złożonej przez Sprzedawcę Kupującemu. W przypadku braku tego terminu wynosi on 7 dni od daty złożenia oferty przez Sprzedawcę.

3. Sprzedawca określa w ofercie cenę netto Towaru. Podane ceny są wyrażone w polskich złotych i „loco hurtownia” Sprzedającego. Podane ceny nie obejmują podatku VAT oraz innych opłat wynikających z zastosowania OWS lub też wynikających z przepisów prawa.

4. W przypadku towarów sprowadzanych spoza terytorium RP, Sprzedawca może określić w ofercie cenę EURO. W takim przypadku cena w PLN zostanie wyliczona wg średniego kursu NBP z dnia wystawienia faktury VAT.

5. Postanowienia OWS mają pierwszeństwo przed warunkami szczególnymi określonymi przez Kupującego w zapytaniu ofertowym, zamówieniu lub innej dokumentacji, chyba, że Sprzedawca zaakceptuje warunki Kupującego na piśmie.

6. Umowę sprzedaży rozumie się za zawartą na podstawie oferty Sprzedającego w momencie, gdy Kupujący złoży u Sprzedającego zamówienie zgodne z otrzymaną ofertą.

7. Jeżeli zamówienie nie zgadza się ze złożoną przez Sprzedającego ofertą, do zawarcia umowy sprzedaży wymagane jest pisemne potwierdzenie realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

III. ZAMÓWIENIA

1. Zawarcie umowy wymaga złożenia zamówienia przez Kupującego. Oferty sprzedaży Sprzedawcy nie są wiążące do chwili pisemnego potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia lub wystawienia faktury. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia lub wystawienia faktury zawarta zostaje umowa z Kupującym. Terminy realizacji zamówienia są dla Sprzedawcy wiążące tylko wtedy, jeśli zostaną potwierdzone pisemnie w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

2. Zawarcie umowy następuje na podstawie zamówienia Kupującego. Jeżeli w ciągu 2 godzin od złożenia zamówienia Kupujący nie odwoła go, ani Sprzedawca nie zawiadomi Kupującego o odmowie przyjęcia zamówienia, umowa zostaje zawarta.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczenia Kupującemu opłaty manipulacyjnej w wysokości 150,00 PLN (sto pięćdziesiąt złotych) plus VAT za obsługę zamówienia, którego wartość netto według cen katalogowych Sprzedawcy jest niższa nisz 1500,00 PLN (jeden tysiąc pięćset złotych). Sprzedawca ma prawo do zmiany wysokości opłaty manipulacyjnej lub wartości zamówienia, od której zależy naliczenie opłaty w ciągu roku.

4. Wszelkie pisemne zmiany zamówienia dokonane przez Kupującego traktowane są, jako przedstawienie nowego zamówienia.

5. Złożenie zamówienia niestandardowego przez Kupującego wymaga zachowania formy pisemnej oraz uiszczenia zaliczki w wysokości nie mniejszej niż 30% (słownie: trzydzieści procent) zamówienia brutto, na którą Sprzedający wystawia fakturę VAT. W przypadku zamówień niestandardowych termin realizacji zamówienia jest każdorazowo potwierdzany przez Sprzedającego. Przez zawarcie transakcji rozumie się pisemne potwierdzenie realizacji zamówienia lub przystąpienie do wykonania zamówienia w terminie do trzech dni roboczych. Brak wpłaty zaliczki przez Kupującego wstrzymuje zawarcie transakcji.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca jest uprawniony do żądania zapłaty, z chwilą odebrania Towaru przez Kupującego, chyba, że z treści oferty Sprzedawcy lub odrębnej umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym wynika inny termin. O ile Strony nie umówiły się inaczej na piśmie, termin płatności jest liczony od daty wystawienia faktury przez Sprzedawcę.

2. W celu zabezpieczenia należytej realizacji płatności za dostawy towarów lub świadczenie usług, Sprzedawca ustala indywidualny limit „Kredytu Kupieckiego” Kupującego, o czym informuje go pisemnie lub za pośrednictwem maila. Jeżeli suma należności (brutto z VAT) i zamówień złożonych do realizacji i jeszcze niezafakturowanych (brutto z VAT) przekroczy indywidualny limit „Kredytu Kupieckiego” Kupującego, Sprzedawca ma prawo do wstrzymania przyjmowania zamówień Kupującego do momentu ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń „Kredytu Kupieckiego”. Zmiana wielkości limitu dokonywana jest przez Sprzedawcę. Niezależnie od powyższego w przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na zagrożenie wywiązania się z warunków płatności Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji zamówienia Kupującego od odpowiedniego dodatkowego zabezpieczenia zapłaty.

3. Przyznanie limitu kredytu kupieckiego i odroczenie terminu płatności wymagają przedłożenia przez Kupującego wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierającego adres zamieszkania (albo inny dokument potwierdzający jego adres) lub aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorstw (KRS), zaświadczenie o nadaniu NIP i numeru statystycznego REGON oraz imienne upoważnienie do odbioru towaru. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających sytuację finansową Kupującego oraz prawo do uzależnienia przyznania limitu kredytu kupieckiego od ustanowienia stosownego zabezpieczenia.

4. W zależności od decyzji Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do uiszczenia należności za towar gotówką lub na rachunek bankowy podany na fakturze VAT. W przypadku polecenia przelewu, datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

5. W przypadku nieterminowej zapłaty, Sprzedawca jest uprawniony do żądania odsetek ustawowych, liczonych od dnia następującego po upływie terminu płatności, naliczania kosztów windykacyjnych za nieterminowe płatności oraz do wstrzymania dostaw do Kupującego.

6. Jeśli strony nie postanowią inaczej, termin płatności wynosi 14 (czternaście) dni od dnia wystawienia faktury VAT przez Sprzedawcę.

7. Do momentu całkowitej zapłaty za towar, Sprzedawca pozostaje jego właścicielem.

8. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności na rzecz Sprzedawcy przekraczającego 60 (sześćdziesiąt) dni, Sprzedawca przekazuje sprawę do windykacji zewnętrznej. Koszty windykacji zewnętrznej obciążają Kupującego.

9. W przypadku, gdy Kupujący opóźni się z płatnością jakichkolwiek wymagalnych należności na rzecz Sprzedawcy, Sprzedawca poza innymi uprawnieniami wynikającymi z umowy, OWS i przepisów prawa, ma prawo do natychmiastowego wstrzymania dostaw towarów lub świadczenia usług oraz odmowy realizacji zamówień, do czasu uregulowania płatności wraz z odsetkami. Pełną odpowiedzialność za wstrzymanie dostaw towarów lub realizacji usług w tym koszty magazynowania i ubezpieczenia towarów ponosi Kupujący.

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Kupujący jest zobowiązany do odbioru Towaru w ustalonym terminie. W przypadku przekroczenia tego terminu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za składowanie Towaru.

2. Jeżeli termin dostawy nie został ustalony w inny sposób, należy go obliczyć od najpóźniejszej daty z niżej podanych:

 • od daty otrzymania przez Kupującego potwierdzenia dostawy,
 • od daty ustanowienia uzgodnionego zabezpieczenia,
 • od daty dokonania przedpłaty,
 • od spełnienia innych, zastrzeżonych w OWS warunków realizacji;
 • od uzgodnionego zmienionego terminu dostawy;

3. Wydanie zamówionego towaru Kupującemu odbywa się w obsługującej Kupującego hurtowni Sprzedawcy, jeżeli strony nie uzgodniły inaczej. Z chwilą wydania Towaru Kupującemu lub osobie przez niego upoważnionej, przechodzą na Kupującego ciężary i korzyści związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

4. Sprzedawca zachowuje prawo do realizacji dostawy częściowej.

5. Sprzedający może odstąpić od ustalonego terminu realizacji dostawy w przypadku:

 • zmiany zlecenia na żądanie Kupującego,
 • opóźnienia w dostawie lub realizacji usług z winy leżącej po stronie Kupującego lub jego podwykonawcy,
 • zadziałania siły wyższej,
 • wymuszonego zatrzymania lub opóźnienia realizacji dostawy na wniosek służb państwowych,
 • wystąpienia opóźnień w regulowaniu zobowiązań przez Kupującego,
 • pisemnych uzgodnień pomiędzy stronami.

W odniesieniu do powyższych punktów Sprzedający zachowuje prawo do zmiany ustalonej ceny w oparciu o poniesione przez niego z tego tytułu dodatkowe koszty/wydatki.

6. W przypadku opóźnienia dostawy z przyczyn innych niż wymienione w pkt. 5 Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Kupującego o przewidywanym opóźnieniu dostawy, przyczynach opóźnienia oraz o przewidywanym nowym terminie dostawy. W przypadku, gdy Kupujący w terminie 1 (jednego) dnia roboczego od daty zawiadomienia przez Sprzedającego o w/w okolicznościach nie zgłosi Sprzedającemu w formie pisemnej zastrzeżeń, co do nowego terminu dostawy, następuje utrata jego uprawnień do odstąpienia lub rozwiązania umowy sprzedaży.

7. Jeśli zwłoka dotyczy towarów produkowanych na specjalne zamówienie Kupującego, lub też, jeśli Kupujący zamawia towary niestanowiące standardowej oferty Sprzedającego, odstąpienie od umowy nie jest możliwe.

8. Transport towarów oferowanych przez Sprzedawcę oraz ich ubezpieczenie w transporcie odbywa się na koszt i ryzyko Sprzedawcy, przy czym Sprzedawca ma prawo wybrać rodzaj transportu.

9. Kupujący zapewnia rozładunek oraz instalację towarów oraz ponosi koszty i ryzyko z nimi związane.

10. W przypadku zmiany miejsca dostawy po złożeniu zamówienia, koszty transportu ponosi Kupujący.

11. Na zamówieniu, Kupujący może wskazać tylko jeden adres dostawy.

12. Kupujący zapewni w miejscu i terminie dostawy obecność osoby upoważnionej do przyjęcia dostawy w imieniu Kupującego, przy czym odmowa przyjęcia towaru lub nieobecność osoby upoważnionej przez Kupującego nie zwalnia go z obowiązku zapłaty za towar i transport. Obowiązuje Kupującego zapis wymieniony w pkt. IV ust. 10.

13. Przy dostawie Kupujący ma obowiązek w obecności przewoźnika dokonać sprawdzenia towaru, co do widocznych zewnętrznych uszkodzeń lub ewentualnych braków ilościowych (ilości opakowań zbiorczych lub jeśli ze stanu opakowania wynika, iż mogło dojść do naruszenia opakowania zbiorczego ilości towaru w opakowaniach zbiorczych). W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń towaru lub braków ilościowych, Kupujący sporządzi i przekaże Sprzedawcy w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych protokół uszkodzeń, który zostanie podpisany przez Kupującego i przewoźnika, jednocześnie zostanie wpisana odpowiednia adnotacja na liście przewozowym. Wyłącznie takie dokumenty będą podstawą reklamacji ilościowych i reklamacji, co do uszkodzeń w transporcie.

14. Kupujący dokona sprawdzenia dostarczonego towaru, co do innych wad jakościowych niż opisane powyżej w pkt. 13, oraz w razie wykrycia wady sporządzi protokół i ewentualnie dokumentację fotograficzną wady i doręczy je Sprzedawcy w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty dostawy.

15. Kupujący zabezpieczy uszkodzony towar i umożliwi jego oględziny przez przewoźnika, Sprzedawcę lub ich ubezpieczycieli.

16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę towaru po jego wydaniu Kupującemu (rozumianego, jako rozpoczęcie rozładunku lub wydanie z magazynu przy odbiorze własnym Kupującego).

17. Przyjmuje się, że osoba podpisana na dokumencie w-z lub (i) fakturze sprzedaży odebrała towar bez zastrzeżeń, co do ilości. Jednocześnie istnieje domniemanie, iż w przypadku dostarczenia towaru przez Sprzedawcę lub jego pośrednika osoba odbierająca towar jest osobą czynną w lokalu przedsiębiorstwa.

18. W przypadku konieczności przechowania towaru po ustalonej dacie dostawy, Sprzedawca obciąży Kupującego ceną za towar zwiększoną o koszty przechowania towaru w wysokości 2% (dwóch procent) jego wartości netto za każdy rozpoczęty miesiąc przechowania po ustalonej dacie dostawy. Po upływie 2 (dwóch) miesięcy, Sprzedawca ma dodatkowo prawo odstąpienia od umowy i żądania kary umownej w wysokości 30% (trzydziestu procent) wartości zamówienia. Powyższe nie wyłącza żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość kary umownej.

19. W przypadku stwierdzenia braków w dostawie lub niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Kupujący w trybie natychmiastowym, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych po dostawie, poinformuje o tym Sprzedającego na piśmie, z wyszczególnieniem stwierdzonych braków. Jeśli Kupujący stwierdzi lub powinien był stwierdzić braki, a nie zgłosi reklamacji zgodnie z powyższymi ustaleniami, traci prawo do reklamacji w terminie późniejszym.

VI. GWARANCJA I RĘKOJMIA

1. Sprzedawca udziela gwarancji na warunkach gwarancji udzielonej Sprzedającemu przez jego dostawcę. Gwarancja obowiązuje jedynie w przypadku, gdy Kupujący i ostateczny odbiorca towaru w pełni przestrzegają warunków składowania, montażu, obsługi i innych zasad prawidłowego używania dostarczonego Towaru.

2. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedanego towaru na zasadzie art. 557 k.c. i art. 558 k.c.

VII. REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Jeżeli towary są obarczone wadą fizyczną Kupujący obowiązany jest o tym powiadomić Sprzedającego w terminie 2 (dwa) dni roboczych od daty odbioru towaru.

2. Jeżeli w dostarczonym towarze są wady fizyczne ukryte Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego w terminie 2 (dwa) dni roboczych od daty wykrycia wady.

3. Zgłoszenie reklamacji musi zawierać rodzaj i ilość reklamowanego towaru, datę i numer dokumentu dostawy oraz przyczynę zgłoszenia reklamacji. Reklamacja powinna być sporządzona na piśmie i przesłana do siedziby Sprzedawcy.

4. Sprzedawca uprawniony jest wg własnego wyboru do wymiany towaru na wolny od wad, do jego naprawy lub obniżenia ceny.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego tylko za szkody powstałe w związku z wykonywaniem zawartej Umowy, zamówienia, zlecenia oraz zapisów wynikających z OWS wyłącznie na zasadzie winy umyślnej.

6. Odpowiedzialność Sprzedawcy dotyczy jedynie szkody rzeczywistej, a nie obejmuje utraconych przez Kupującego korzyści.

7. Kupujący nie może bez pisemnej zgody Sprzedawcy dokonywać potrącenia ewentualnych swoich wierzytelności wobec Sprzedawcy z wierzytelności Sprzedawcy wobec Kupującego wynikających z umów, OWS, zleceń, zamówień.

VIII. ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ, ZWROT TOWARU

8. Sprzedawca ma prawo żądać od Kupującego zwrotu całości lub części towaru, za który Kupujący nie zapłacił w terminie, niezależnie od tego w czyim posiadaniu towar ten się znajduje.

9. Anulowanie całości lub części zamówienia jest możliwe wyłącznie za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie. Sprzedawca może uzależnić wyrażenie zgody od zapłaty przez Kupującego odstępnego w kwocie stanowiącej 30% (trzydzieści) wartości brutto zamówienia lub wyższej, jeżeli koszty związane z zakupem i realizacją zamówienia przekroczyły tę kwotę.

10. Kupujący jest uprawniony do dokonania zwrotu towaru za zgodą Sprzedającego i pod warunkiem braku istnienia jakichkolwiek uszkodzeń towaru i jego opakowania oraz pokrycia pełnych kosztów transportu zwracanego towaru do magazynu, z którego nastąpiła dostawa dla Kupującego.

11. Zgoda na zwrot Towaru niewynikający z winy Sprzedającego, oznacza, że Sprzedający po wystawieniu korekty na zakupiony Towar, wystawi notę obciążeniową o wartości odpowiadającej 30% (trzydzieści) ceny nabycia towaru przez Kupującego.

12. Towar sprzedany w oparciu o zamówienie niestandardowe nie podlega zwrotowi.

IX. WARUNKI ZWROTU OPAKOWAŃ

1. Opakowania rotacyjne (bębny kablowe, szpule do przewodów emaliowanych, palety) są sprzedawane Kupującemu. Opakowanie jest sprzedawane Kupującemu w momencie sprzedaży wyrobu znajdującego się na tym opakowaniu.

2. W przypadku, gdy Kupujący nie dokona zwrotu opakowania przed terminem wymagalności faktury, winien dokonać zapłaty na rzecz Sprzedającego.

3. W przypadku zwrotu opakowania przed terminem zapadalności faktury Sprzedający wystawi fakturę korygującą i dokona kompensaty z fakturą sprzedaży.

4. W przypadku zwrotów opakowań do 60 dni od daty sprzedaży, Sprzedający wystawi fakturę korygującą na 100% wartości opakowania.

5. W przypadku zwrotów opakowań w terminie od 61 – 180 dni od daty sprzedaży, Sprzedający wystawi fakturę korygującą na 60% wartości opakowania.

6. Zwroty opakowań nie będą przyjmowane po 180 dniach od daty sprzedaży, a faktury korygujące nie będą wystawiane.

7. Opakowanie powinno zostać zwrócone do magazynu Sprzedawcy, który je fakturował lub do właściwego magazynu producenta na koszt i ryzyko Kupującego. W przypadku zwrotu do magazynu producenta, Kupujący jest zobowiązany do przedstawienia Sprzedawcy kopii dokumentów przekazania.

8. Sprzedawca będzie przyjmował opakowania nieuszkodzone i w oparciu o prowadzoną ewidencję numerów opakowań (opakowania faktycznie wydane Kupującemu). Numery wydanych opakowań znajdują się także na fakturach wystawionych przez Sprzedawcę.

9. Opakowania jednorazowe nie podlegają zwrotowi.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W przypadku sprzedaży towarów pochodzących od Dostawcy, wstrzymanie/ograniczenie prac lub wstrzymanie/ograniczenie realizacji dostawy tego Dostawcy, upoważnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy częściowo lub całkowicie w takim zakresie, w jakim umowa obowiązuje Sprzedającego.

2. W takim wypadku odpowiedzialność Sprzedającego za odstąpienie od umowy jest wyłączona. Sprzedający przekaże Kupującemu prawo do dochodzenia odszkodowania od tego Dostawcy.

3. Kupujący może odstąpić na piśmie od umowy sprzedaży nie później niż w dniu złożenia zamówienia lub gdy zwłoka w dostawie jest większa niż 21 (dwadzieścia jeden) dni roboczych.

4. Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą należności na rzecz Sprzedawcy.

5. Sprzedawca może odstąpić od umów dotyczących zamówień, których realizacja powoduje przekroczenie wysokości przyznanego limitu kredytu kupieckiego lub gdy wyczerpanie limitu nastąpiło na skutek przekroczenia terminów płatności albo, gdy realizacja zamówienia nastąpić ma w ramach przyznanego limitu kredytowego, a Kupujący opóźnia się z zapłatą istniejących w ramach limitu należności.

6. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy w każdym przypadku otrzymania informacji uzasadniających powstanie wątpliwości dotyczących istnienia płynności finansowej lub dobrej kondycji ekonomicznej Kupującego i na bazie tych informacji Sprzedawca ma powody przypuszczać, iż Kupujący nie będzie w stanie dokonać zapłaty.

7. Uprawnienia Sprzedawcy do odstąpienia od umowy nie uprawniają Kupującego do formułowania przeciwko Sprzedawcy jakichkolwiek roszczeń o charakterze odszkodowawczym.

8. Sprzedawca może skorzystać z przewidzianego w ust. 1-6 prawa do odstąpienia w terminie kolejnych 6 miesięcy od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie uzasadniające odstąpienie od umowy.

XI. SIŁA WYŻSZA

1. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wykonanie umowy w sytuacji, gdy wykonanie umowy lub jej części uniemożliwiły zdarzenia siły wyższej. Sprzedawca uznaje za siłę wyższą: klęskę żywiołową, pożar, powódź, uszkodzenie maszyny lub inne zakłócenie produkcji, strajk, wojnę, mobilizację, atak terrorystyczny, zakaz eksportu lub importu, brak środków transportowych, wstrzymanie (zaprzestanie) produkcji, zmiana przepisów prawa lub inne czynniki, których Sprzedawca nie może pokonać, a które uniemożliwiają bądź znacznie utrudniają realizację dostawy lub jej części.

2. Sprzedawca ma prawo powołać się również na wyżej wymienione czynniki siły wyższej w sytuacji, gdy mają one wpływ na wypełnienie zobowiązań przez dostawcę Sprzedawcy. Również wtedy, gdy wykonanie umowy wiązałoby się dla Sprzedawcy z rażącą stratą, Sprzedawca nie będzie związany umową. W powyższych przypadkach, Sprzedawca nie będzie zobowiązany do wyrównywania strat poniesionych przez Kupującego wynikających z niewykonania umowy.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Strony uznają za doręczone Kupującemu każde pismo, które wysłane zostało na adres wskazany w zamówieniu, a Sprzedającemu na adres jego siedziby, tj. ElektRa® sp. z o.o. sp. k, 60-003 Poznań, ul. Sycowska 46.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS znajdują zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

3. Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie.

4. Sprzedawca i Kupujący będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi OWS. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy w terminie 14 dni od daty zaistnienia sporu, właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Siedziba firmy

ElektRa sp. z o.o. sp.k.
ul. Sycowska 46
60-003 Poznań
NIP: 777-322-05-17

Zadzwoń do nas

Mobilny: +48 508 839 228
Stacjonarny: +48 (61) 867 89 67

Godziny pracy