ul. Sycowska 46 60-003 Poznań

BDO

Szanowny Kliencie,

1. ElektRa Sp. z o.o. Sp.K. jest dystrybutorem sprzętu elektrycznego i elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 roku (dalej: „Ustawa”).

2. Zgodnie z art. 37 Ustawy dystrybutor:

a) obowiązany jest do nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych lub zużytego sprzętu pochodzącego ze źródeł innych, niż gospodarstwa domowe, o ile ze względu na swój charakter oraz ilość sprzęt ten jest podobny do sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych,
b) dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony,
c) obowiązany jest do nieodpłatnego odbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, przekazywanego przez instalatorów zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji ze względu na roczne masy wytwarzanych odpadów dla każdego kodu odpadów będące poniżej mas wskazanych w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. poz. 2531),
d) prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

3. ElektRa Sp. z o.o. nie posiada zezwolenia na zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i nie może pod rygorem nałożenia kary pieniężnej przyjmować zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w przypadkach innych niż wskazane w pkt 2 powyżej.

Stałe punkty zbiórki elektrośmieci:

• REMONDIS Sanitech – ul. Górecka. ul. Górecka 104. Poznań
• Gratowisko – Punkt Gromadzenia Odpadów Problemowych ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 284. Poznań
• Punkcie Gromadzenia Odpadów Problemowych (PGOP) ul. Wrzesińska 12. Poznań
• Zakład Zagospodarowania Odpadów Suchy Las. ul. Meteorytowa 1. Suchy Las.

Siedziba firmy

ElektRa sp. z o.o. sp.k.
ul. Sycowska 46
60-003 Poznań
NIP: 777-322-05-17

Zadzwoń do nas

Mobilny: +48 508 839 228
Stacjonarny: +48 (61) 867 89 67

Godziny pracy